Klima i grijanje Miloc Klima uređaji - Savjeti Program čišćenja, dezinfekcije i zaštite klima uređaja - “Degenia Velebitica”

Program čišćenja, dezinfekcije i zaštite klima uređaja - “Degenia Velebitica”

Program čišćenja, dezinfekcije i zaštite klima uređaja - “Degenia Velebitica”
ISPIS DETALJA ZA Program čišćenja, dezinfekcije i zaštite klima uređaja - “Degenia Velebitica”
Najveći problem koji se javlja kod čišćenja klima uređaja i drugih površina je kako sa njih učinkovito ukloniti naslage biofilma, a broj zaostalih bakterija i ostalih mikroorganizama reducirati na prihvatljiv broj.

Za učinkovito uklanjanje biofilma i reduciranje zaostalih bakterija sa površina klima uređaja firma Miloc d.o.o. je osmislila Program čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica.

Program čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica® je dio cjelovitog standarda čišćenja, dezinfekcije i dugotrajne zaštite klima uređaja čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka u klimatiziranom prostoru provođenjem mjera redovnog čišćenja i održavanja klima uređaja.

Osnovna nit vodilja kod izrade Programa čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica® bila je činjenica da na kvalitetu zraka u klimatiziranim prostorima u velikoj mjeri utječe mikrobiološko stanje – onečišćenje klima uređaja i potreba da površine u klima uređajima koje dolaze u neposredan kontakt sa zrakom, tj. preko kojih struji zrak, budu mikrobiološki čiste.

Program čišćenja klima uređaja - Degenia Velebitica je valadirani – potvrđeni postupak čišćenja, dezinfekcije i dugotrajne zaštite klima uređaja koji je napravljen po načelima SSOP-a (Standardni sanitarni operativni postupak-pred uvjetni program za uspješno funkcioniranje HACCP-u).

Pridržavanje načela SSOP-a (Standardni sanitarni operativni postupak) prilikom čišćenja i dezinfekcije klima uređaja, kao i korištenje preporučenih sredstava, garantira poželjnu mikrobiološku čistoću površina koje dolaze u neposredan kontakt sa zrakom, tj. preko kojih struji zrak.

U neovisnom laboratoriju, koji ima postupke akreditirane prema normi ISO 17025, vršena su mikrobiološka ispitivanja učinkovitosti Programa čišćenja klima uređaja - Degenija Velebitica i sredstava koja se u njemu koriste.
Rezultati su potvrdili da se čišćenjem i dezinfekcijom klima uređaja po Programu Degenia Velebitica, kao i korištenjem preporučenih sredstava, potpuno uklanjaju naslage biofilmova, a zaostale bakterije i plijesni uništavaju do razine „odsutnosti“.

Program čišćenja klima uređaja Degenia Velebitica® namijenjen je za čišćenje unutarnje jedinice spliti sistema, kasetnih jedinica, fen coilera i unutarnjeg dijela prozorskih jedinica.

Program je prilagođen za korištenje sa strogo namjenskim sredstvima. Samo korištenje provjerenih, preporučenih sredstava za čišćenje i dezinfekciju garantiraju njegovu potpunu učinkovitost.

Što obuhvaća Program čišćenja, dezinfekcije i dugotrajne zaštite - Degenia Velebitica?

Program čišćenja klima uređaja Degenia Velebitica® obuhvaća:

1.Tretman izmjenjivača topline
2.Tretman drenažne tave
3.Tretman filtra
4.Tretman mehaničkih dijelova

1. Tretman izmjenjivača topline
Tretman izmjenjivača topline sastoji se od:
            1.1  Pranja izmjenjivača
            1.2  Ispiranja izmjenjivača
            1.3  Dezinfekcije izmjenjivača
            1.4  Dugotrajne zaštite izmjenjivača

1.1  Pranje izmjenjivača
Izmjenjivač topline potrebno je prati kako bi se s lamela izmjenjivača uklonila prljavština i naslage biofilma.

• Za pranje izmjenjivača potrebno je koristiti jedno od preporučenih namjenski sredstva: D.V. Foam-A-Coil i D.V.Clean -N-Safe.
• Za nanošenje sredstva preporučujemo običan niskotlačni raspršivač. Kod jačih zaprljanja preporučujemo korištenje mekane četke. 
• Preporučuje se da sredstvo odstoji na površini cca 5 do 10 min.

1.2.  Ispiranje izmjenjivača
Nakon što je sredstvo djelovalo 5 do 10 min. potrebno ga je zajedno sa prljavštinom isprati sa površine izmjenjivača. 

• Za ispiranje potrebno je koristiti običnu čistu vodu i niskotlačni raspršivač

1.3.  Dezinfekcija izmjenjivača
Nakon pranja i ispiranja potrebno je izvršiti dezinfekciju izmjenjivača kako bi se uništili zaostale bakterije i drugi mikroorganizmi.
• Za dezinfekciju potrebno je koristit D.V. Coil Disinfectant koji se nanosi niskotlačnim raspršivačem po cijeloj površini.
• Nakon što je sredstvo djelovalo 10 min ispire se vodom (samo ako se u daljnjem postupku koristi sredstvo za dugotrajnu zaštitu).

1.4.  Dugotrajna zaštita
Da bi na izmjenjivaču spriječili rast i razmnožavanje bakterija, plijesni, gljivica i drugih mikroorganizama na površinu izmjenjivača nanosimo sredstvo za dugotrajnu zaštitu. Sredstvo se nanosi niskotlačnim raspršivačem. Sprečava rast i razmnožavanje mikroorganizama do 6 mjeseci.
• Nakon što smo izvršili dezinfekciju, isprali i osušili površinu izmjenjivača nanosimo sredstvo za dugotrajnu zaštitu.
• Za dugotrajnu zaštitu potrebno je koristiti D.V. Coil Guard. Sredstvo ima vlastiti raspršivač, te nije potreban dodatni pribor za nanošenje.

2. Tretman drenažne tave
Tretman drenažne tave sastoji se od :
            2.1.  Pranja drenažne tave
            2.2.  Ispiranja drenažne tave
            2.3.  Dezinfekcije drenažne tave
            2.4.  Dugotrajne zaštite drenažne tave

2.1.  Pranje drenažne tave
Drenažnu tavu je potrebno oprati kako bi se iz nje uklonile naslage mulja i taloga koji su rezultat rasta i razmnožavanja bakterija, algi, plijesni i ostalih mikroorganizama.
• Za pranje drenažne tave koriste se ista sredstva i pribor kao kod pranja izmjenjivača topline.

2.2.  Ispiranje drenažne tave
Nakon pranja isparivača i drenažne tave potrebno je iz tave isprati zaostalu prljavštinu i sredstvo koje smo koristili za pranje.
• Za ispiranje potrebno je koristiti običnu čistu vodu koju nanosimo niskotlačnim raspršivačem.

2.3.  Dezinfekcija drenažne tave
Nakon pranja i ispiranja drenažne tave potrebno je izvršiti dezinfekciju tave kako bi se u istoj uništili zaostali mikroorganizmi.
• Za dezinfekciju koriste se ista sredstva i pribor kao i kod dezinfekcije izmjenjivača topline.

2.4.  Dugotrajna zaštita drenažne tave
Za sprečavanje rasta i razmnožavanje bakterija, algi, plijesni i ostalih mikroorganizama u drenažnoj tavi potrebno je koristit antimikrobalna sredstva u obliku tableta ili antimikrobalna sredstva koja se nanose raspršivanjem.
• Za dugotrajnu zaštitu drenažne tave potrebno je koristit Actabs JR tablete sa ili bez mirisa, koje se jednostavno stave u tavu.
• Ako je onemogućen pristup drenažnoj tavi za dugotrajnu zaštitu potrebno je koristit D.V. Coilg Guard.

3. Tretman filtra
Tretman filtra sastoji se od:
            3.1.  Pranja filtra
            3.2.  Ispiranja filtra
            3.3.  Dezinfekcije filtra

3.1.  Pranje filtra
• Za pranje filtra koriste se ista sredstva i pribor kao kod pranja izmjenjivača topline i drenažne tave.

3.2.  Ispiranje filtra
• Prljavštinu i zaostalo sredstvo za pranje potrebno je isprati vodom s filtra pri čemu je potrebno koristiti niskotlačni raspršivač.

3.3. Dezinfekcija filtra
Da bi se nakon pranja i ispiranja filtra uništili zaostali mikroorganizmi potrebno je izvršiti dezinfekciju filtra.
• Za dezinfekciju koristimo isto sredstvo i pribor kao i kod dezinfekcije izmjenjivača i drenažne tave.

4.Tretman mehaničkih dijelova
Tretman mehaničkih dijelova obuhvaća pranje maske, poklopca i ostalih dostupnih dijelova.
Za pranje koriste se ista sredstva koja su korištena za pranje izmjenjivača, drenažne tave i filtra.

ISPIS DETALJA ZA Program čišćenja, dezinfekcije i zaštite klima uređaja - “Degenia Velebitica”

ANKETA

Ispunite našu anketu i pomozite nam da našu stranicu učinimo još kvalitetnijom!
Degenia Velebitica
Rectorseal
Održavanje grijanja
Čišćenje i održavanje toplovodnih sistema centralnog grijanja
Zaštita sistema do kamenca, korozije i smrzavanja
Čišćenje sistema centralnog grijanja do kamenca, korozije i taloga
Detekcija i brtvljenje manjih mjesta curenja
Smanjenje buke u sistemima
Uklanjanje kamenca
Sredstva za tretman ulja za loženje i održavanje spremnika goriva
Sredstva za uklanjanje čađi i čišćenje plamenika
Tretman komercijalnih sistema grijanja i hlađenja
Čišćenje sistema grijanja
Zaštita sistema grijanja
Tretman parnih sistema grijanja
Dezinfekcija kotlovske i potrošne vode
Sredstva za dezinfekciju vode sustava grijanja i hlađenja
Sredstva za dezinfekciju potrošne i pitke vode
Oprema i pribor
Pribor
Oprema
Dimna strana sistema grijanja
Čišćenje čađi
Tretman ulja za loženje
Čišćenje naslaga
Čišćenje uljnih plamenika
Filteri za zaštitu sistema grijanja i hlađenja
Filteri za uklanjenje magnetne i ne-magnetne prljavštine
Kućni sistemi grijanja i hlađenja
Srednje veliki komercijalni sistemi
Filteri za uklanjenje magnetne prljavštine
Veliki komercijalni i industrijski sistemi
Oprema i pribor
Pribor uz pumpe
Pumpe za čišćenje kamenca
Pumpe za strojno ispiranje - Power Flushing
Vodena strana sistema grijanja
Čišćenje i ispiranje radijatora i instalacija
Biocidna sredstva za čišćenje mikrobiološke kontaminacije i zaštitu sistema
Kiselinska sredstva za čišćenje instalacija
Neutralna bezkiselinska sredstva za čišćenje novih i starih instalacija
Sredstva za neutralizaciju kiselina
Čišćenje kamenca s izmjenjivača topline
Uklanjanje kamenca
Sredstva protiv pjenjenja
Neutralizacija kiselina
Ostali proizvodi za tretman sistema grijanja
Brtvljenje malih mjesta propuštanja
Smanjenje buke u sistemu
Zaštita od korozije i kamenca
Zaštita od smrzavanja
Degenia Velebitica
Standard Degenia Velebitica dio je cjelovitog projekta “Zdravlje ljudi i higijena klima uređaja” čiji je cilj poboljšanje kvalitete zraka kao i stvaranje osjećaja ugode i sigurnosti osobama koje borave u klimatiziranim prostorima.

Kontaktirajte nas
*IME I PREZIME
*EMAIL ADRESA
PORUKA / UPIT
*Ovdje upišite GRIJANJE
Znak * označava obavezna polja